ภาพ วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า (Ku Tao Temple)

เส้นทาง/หมวด

ความรุ่งเรืองแห่งอดีตกาลของวัดวาอาราม

ประวัติความเป็นมา วัดกู่เต้า (Ku Tao Temple)

วัดกู่เต้า เดิมชื่อวัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีภูมิ วัดนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใด แต่มีตำนานเล่าขานกันมาและเชื่อว่า เจดีย์วัดกู่เต้าสร้างในสมัยที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งรวมไปถึงอาณาจักรล้านนาทั้งหมด และเจดีย์ที่เห็นเป็นรูปทรงกลมนี้ก็เป็นที่บรรจุอัฐิของราชวงค์พม่า ชื่อพระเจ้าเม็งชานรธามังดุย ซึ่งเคยยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาตามบัญชาของพระมหาอุปราชานันทบุเรง พระเชษฐาต่างมารดาและเป็นกษัตริย์พม่าในสมัยนั้น แต่ถูกพระนเรศวรตีแตกพ่าย และยอมสวามิภักดิ์ในเวลาต่อมา ทำให้ตัดขาดจากพระเจ้านันทบุเรงและไม่อาจกลับคืนปิตุภูมิได้ จนสิ้นพระชนม์ที่เมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2156 พระมหามังชวยเทา ซึ่งเป็นพระอนุชาได้จัดถวายเพลิงพระศพ และโปรดให้สร้างสถูปเจดีย์กู่เต้าเพื่อบรรจุอัฐิและพระอังคารธาตุ และโปรดให้สร้างวัดขึ้นมาในบริเวณดงก่อใผ่ จึงได้ชื่อว่าวัดเวฬุวันกู่เต้า ซึ่งชาวบ้านจะเรียกสั้นๆ ว่า "วัดกู่เต้า" ปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่า "วัดเวฬุวันวนาราม"

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดกู่เต้า (Ku Tao Temple)

สิ่งสำคัญภายในวัดคือ พระเจดีย์ทรงปราสาท แบบพิเศษ เรียกว่า เจดีย์กู่เต้ามีลักษณะองค์เจดีย์ ทรงกลมคล้ายบาตรพระหรือผลน้ำเต้าซ้อนลดหลั่นขึ้นไปกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป มีฐานสูงย่อเก็จแบบฐานพระเจดีย์ในล้านนาทั่วไป สันนิษฐานว่า เติมพระเจดีย์กู่เต้าคงเป็นรูปทรงอื่น และได้รับการเปลี่ยนแปลงปฏิสังขรณ์ในราวพุทธ ศตวรรษที่ 24 ผู้ปฏิสังขรณ์อาจเป็นชาวพม่า สันนิษฐานจากศิลปะการประดับองค์พระเจดีย์ด้วยกระจก และพระประธานในวิหาร มีพุทธลักษณะแบบ พม่า คือ พระพักตร์สีชาว ริมพระโอษฐ์สีแดง และฉัตร บนยอดเจดีย์เป็นแบบศิลปะพม่า
กรมศิลปากรได้ประกาศขนทะเบียนพระเจดีย์ และกำหนดขอบเขตโบราณสถาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และเล่มที่ 96 ตอนที่ 167 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2522

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดกู่เต้า (Ku Tao Temple)

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดกับสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653211842
ผู้ประสานงาน วัดกู่เต้า (Ku Tao Temple) : พระจักพันธุ์ สุริยรสี