ภาพ บายศรีฮ้องขวัญ

บายศรีฮ้องขวัญ ชุมชนวัดธาตุคำ (Bai Sri Hong Kwan of Wat That Kham Community)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา บายศรีฮ้องขวัญ ชุมชนวัดธาตุคำ (Bai Sri Hong Kwan of Wat That Kham Community)

พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: การฮ้องขวัญและพิธีกรรมล้านนา

“พิธีฮ้องขวัญ” หมายถึง พิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างเดิม พิธีฮ้องขวัญเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องขวัญกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ พิธีฮ้องขวัญจะทำในโอกาสที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุต้องจากบ้านไปไกล มีความเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุ หรือ ในกรณีที่มีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือนบ้านเมือง พิธีกรรมฮ้องขวัญของชาวล้านนามักปฏิบัติร่วมกับพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์และพิธีสืบชะตา โดยจะมีปฏิบัติต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการสะเดาะเคราะห์ การสืบชะตา การเรียกขวัญ มีหลายลักษณะ ได้แก่ การเรียกขวัญเด็ก (การทำขวัญ) ขวัญลูกแก้ว (นาค) ขวัญผู้ป่วย ขวัญบ่าวสาว เป็นต้น

ปัจจุบันพิธีบายศรีฮ้องขวัญยังคงมีอยู่ในวัฒนธรรมล้านนา ทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้า ประสบโชคชัย ปลอมประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง เป็นพิธีกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งการจัดทำบายศรีและพิธีเรียกขวัญซึ่งมีความโดดเด่นที่น้ำเสียงมีจังหวะพริ้วไหว มีความไพเราะ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป

Prakru Adulsrilakit The abbot of Wat That Kham
Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: "Bai Sri Hong Kwan" ceremony

"Hong Kwan" ceremony can be defined as a ritual where "Kwan" or spirit is called to come back to its host. It is a combination between local belief of "Kwan", Buddhism, Hinduism and superstition. Hong Kwan ceremony will be conducted when people have a change in their lives, have to go away from home or have important visitors coming to town as well as in case of illness and accident. Hong Kwan ceremony can be contributed in a series of rituals, starting from ritual of bad luck elimination first, then life prolonging ritual and ending with spirit calling ritual. This blessing ceremony can be held in various occasions such as spirit calling for a child ("Tham Kwan"), for a "Naga" man (so called "Kwan Look Kaew" chanting for a man in the Buddhist ordination process before ha becomes a monk), for illness people and for bride and groom, etc.

Nowadays, "Bai Sri Hong Kwan" ceremony is still practiced in Lanna tradition. It is held to call the spirit back and bless for happiness, long life, career advancement and victory, as well as to comfort the mind of its host and get rid of all dangers and bad luck. Considering the delicate work of Bai Sri creation as well as chanting with the pleasant and melodious voice, it is a unique ceremony that is truly worth for conservation and passing on to the next generations.

ที่ตั้ง บายศรีฮ้องขวัญ ชุมชนวัดธาตุคำ (Bai Sri Hong Kwan of Wat That Kham Community)

วัดธาตุคำ อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย