ภาพ อนุสาวรีย์ช้างเผ

อนุสาวรีย์ช้างเผือก (Chang Phueak Monument)

เส้นทาง/หมวด

ท่องเที่ยว วัดดัง อนุสาวรีย์สำคัญ มนต์ขลังแห่งเวียงพิงค์

ประวัติความเป็นมา อนุสาวรีย์ช้างเผือก (Chang Phueak Monument)

ตั้งอยู่ที่ถนนช้างเผือกใกล้กับสถานีขนส่งเชียงใหม่ 1 อยู่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประตู ช้างเผือกมาตามถนนช้างเผือกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงอนุสาวรีย์ช้างเผือก ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ หรือจากสี่แยกข่วงสิงห์เข้าเมืองตามถนนช้างเผือก ผ่านสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ไปประมาณ 700 เมตร อนุสาวรีย์จะอยู่ด้านซ้ายมือ

จากแผ่นจารึก ณ ประตูเชียงเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จารึกข้อความว่า ในสมัยพญาแสนเมืองมา กษัตริย์ลาดับที่ 9 ของล้านนาไทย ระหว่าง พ.ศ. 1931 – 1954 มหาดเล็กชื่อ อ้ายออบ และ อ้ายยี่ระ ได้ช่วยเหลือพญาแสนเมืองมา โดยผลัดกันแบกพระองค์ให้พ้น อันตรายจากการโจมตีของกองทัพสุโขทัย กษัตริย์ล้านนาได้ปูนบาเหน็จมหาดเล็กทั้งสอง เป็นที่ขุนช้างซ้ายขุนช้างขวา
ขุนช้างทั้งสองตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ เชียงโฉมด้านตะวันออก และ ได้สร้างรูปช้างเผือก ไว้ด้านซ้าย-ขวา ของถนนเข้าประตูช้างเผือก

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้สร้างรูปปั้นช้างเผือก 2 เชือก มีขนาดโตใกล้เคียงกับช้างตัวจริง และคาซุ้มโค้งคลุมช้างเอาไว้ให้มองเข้าไปทางด้านหัวช้าง มี กาแพงล้อมรอบบริเวณทั้ง 4 ทิศ และมีประตูเข้าออกได้ ทาด้วยสีขาวทั้งตัวช้างและกาแพง ช้างเชือกที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกชื่อ “ปราบจักรวาล” และช้างเชือกที่หันหน้าไปทาง ทิศเหนือชื่อ “ปราบเมืองมาร” เมื่อวันเสาร์ขึ้น 11 ค่า เดือน 7 พ.ศ. 2343 ไว้ทางหัวเวียงนอกประตู ช้างเผือก และอยู่ทางฟากตะวันออกของถนนช้างเผือก

จากการสร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือก 2 เชือกนี้ จึงเป็นเหตุให้ในสมัยหลัง ชื่อประตูเมืองเชียงใหม่ ด้านเหนือเดิมชื่อ ประตูหัวเวียง เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ประตูช้างเผือก ไปตามชื่อของอนุสาวรีย์ ช้างเผือกจนถึงปัจจุบัน
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ของทุกปี ชาวเชียงใหม่จะมีประเพณีบูชาอนุสาวรีย์ ช้างเผือก ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นจะร่วมกันตั้งเครื่องสังเวยพระยาช้างเผือกทั้ง 2 เชือก

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น อนุสาวรีย์ช้างเผือก (Chang Phueak Monument)

เป็นที่เคารพบูชา ช้างเป็นสัตว์คู่เมืองเชียงใหม่

อ้างอิง

ที่ตั้ง อนุสาวรีย์ช้างเผือก (Chang Phueak Monument)

ถนนช้างเผือกใกล้กับสถานีขนส่งเชียงใหม่1 อยู่เขตเทศบาลนครประตูเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653252557
ผู้ประสานงาน อนุสาวรีย์ช้างเผือก (Chang Phueak Monument) : ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่