ภาพ วัดพันเตา

วัดพันเตา (Phan Tao Temple)

เส้นทาง/หมวด

อิ่มบุญ อุ่นใจ ไป ๔ แจ่ง

ประวัติความเป็นมา วัดพันเตา (Phan Tao Temple)

วัดพันเตา วัดเก่าแก่ใจกลางเมือง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกว่า วัดพันเท่า หรือพันเต่าเป็นวัดขนาดเล็กมีความเก่าแก่ควบคู่กับวัดเจดีย์ หลวง แต่ไม่มีประวัติชัดเจน ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ติดวัดเจดีย์หลวง สิ่งสำคัญภายในวัดคือวิหารไม้สัก ขนาดใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง วิหารหลังนี้เดิมเป็นหอคำ หรือคุ้มหลวงของพระเจ้ามโหตรประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ใน ราชวงศ์กาวิละ ลำดับที่ 5 โดยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ ได้รื้อและนำมาปลูกสร้างอุทิศถวายเมื่อปี พ.ศ. 2419
วิหารวัดพันเตาเป็นวิหารปิด ฐานล่างและผนังส่วนกลางด้านหลังก่ออิฐ ถือปูน มีฝาจีบโดยรอบ ตัววิหารแบ่งเป็น 7 ห้อง (แปดช่วงเสา) หลังคาลดชั้นลงมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 2 ชั้นเท่ากันซึ่งเป็นส่วนที่ แตกต่างไปจากวิหารหรืออุโบสถที่สร้างโดยมีจุดมุ่งหมาย ทางพระพุทธศาสนามาแต่เดิม ซึ่งมักลดชั้นด้านหน้า มากกว่าด้านหลังสันหลังคาประดับด้วยหงส์โลหะสีเงิน ในตำแหน่งของ บราลีหางหงส์ทำเป็นรูปนาคสามเศียร ค้ำยันชายคา (คันทวย) เป็นไม้แกะสลักรูปนกสามตัว หน้าบันเป็นจุดที่เด่นและสะดุดตาที่สุด เนื่องจากไม่ได้ประดับด้วยลายปูนปั้นปิดกระจกเหมือนวิหารวัดโดย ทั่วไป แต่เป็นกรอบไม้ที่สร้างล้อกับฝาจีบ (คล้ายฝา ปะกน) ตอนล่างของผนังแบ่งเป็นช่องๆ ภายในช่องอัด แน่นด้วยไม้ลูกฟักตามแนวตั้ง มีซุ้มประตูไม้แกะสลักรูปนกยูงอยู่ตรงกลาง มีพญานาคและหงส์ประดับ กรอบประตูประดับโก่งคิ้วไม้แกะสลักลายดอกไม้และ ใบไม้ปิดทอง ประดับกระจกสัมพันธ์กับหน้าบัน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดพันเตา (Phan Tao Temple)

ภายในวัดแห่งนี้มีพระวิหารที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ตามศิลปะแบบเชียงแสน เดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวง ที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 ในสมัยพระเจ้าอินทวิชชานนท์ (องค์ที่ 7) โปรดฯ ให้รื้อหอคำแห่งนี้ถวายให้เป็นพระวิหารของวัดพันเตา นอกจากนี้ยังมีธรรมมาสน์ยกพื้นสูงแบบโบราณอายุกว่าร้อยปีให้ได้ชม ด้านหลังพระวิหารหอคำหลวง เป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์รายงดงาม
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนวิหารวัดพัน เตาเป็นโบราณสถานสำหรับชาติและกำหนดขอบเขต โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ดอนที่ 41 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2410

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดพันเตา (Phan Tao Temple)

ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653814689
ผู้ประสานงาน วัดพันเตา (Phan Tao Temple) : พระอรรควิทย์ อินฺทว โส