ภาพ วิสาหกิจชุมชนวัด

วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ

วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรู้งานช่างสิบหมู่ล้านนาเพื่อการมีงานทำบนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินที่เป็นต้นทุนทางสังคมของท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมเครื่่องเงิน และผลิตภัณฑ์ชุมชนวัวลาย และรับผลิตชิ้นงาน หัตถกรรมเครื่องเงิน แผ่นภาพโลหะเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือนำไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนทั่วไป

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ

สินค้าของวิสาหกิจชุมชนเป็นสินค้าฝากขายของคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องเงิน แผ่นภาพอลูมิเนียม หรืองานออเดอร์ภายในกลุ่ม สินค้าเครื่องเงินจะเป็นเงินแท้ 92.5 เปอร์เซ็นต์ชิ้นงานละเอียดสวยงาม ไม่ดำและไม่หมอง เครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง และเครื่องประดับเงิน เช่น ขัน สลุง พาน แผ่นภาพ ปิ่นปักผม และเครื่องประดับอื่นๆ โดยจุดเด่นของสินค้าคือการออกแบบและผลิตสินค้าเอง

ที่ตั้ง วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ

100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653200332
ผู้ประสานงาน วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ : นางยุพิน เคร่งคัด