ภาพ ช่างช่อ-ตุงล้านนา

ช่างช่อ-ตุงล้านนา ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Chang Chor – Tung Lanna of Wat Sri Suphan Community)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา ช่างช่อ-ตุงล้านนา ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Chang Chor – Tung Lanna of Wat Sri Suphan Community)

นางรมย์ชลี เนียมโภคะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: ทำช่อ-ตุงล้านนา

ตุง จัดเป็นเครื่องสักการะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนพุทธ ทั้งในงานมงคล และงานอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรง และรายละเอียดด้านวัสดุแตกต่างกันไปตามความเชื่อ และพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่นด้วย การทำตุงล้านนาจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างให้แก่ตนเองและผู้ล่วงลับไปแล้ว ประดับตกแต่งศาสนาสถาน ศาสนาวัตถุ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขจัดภัยพิบัติต่างๆ และใช้ในพิธีกรรม และเทศกาลต่างๆ เช่น พิธีสวดมนต์ พิธีสืบชะตา การตั้งธรรมหลวง งานปอยหลวง ทอดกฐิน งานปีใหม่ หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ตุงเดี่ยว หรือตุงคาคิง สำหรับบูชาแทนตนเอง ให้ตนเองมีความสุข หรือเป็นการสะเดาะเคราะห์ ส่วนตุงไส้หมู สำหรับบูชาพระเจดีย์ พระธาตุทั้งหลาย ตุงไจย สำหรับบูชาพระพุทธรูป เพื่อสร้างความสวัสดีมีชัย และช่อหรือธงชัยหรือปักเครื่องบูชาต่างๆ จึงถือได้ว่า “ตุง” เป็นสัญลักษณ์ของชาวล้านนาอีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

Mrs. Romchalee Niamphoka
Amphoe Muang, Chiang Mai Province
Expertise: Chang-Chor Tung Lanna

Tung is made for using in Buddhist related ceremonies, both in auspicious and inauspicious rituals. There are many different appearances of Tung in various sizes, shapes and material to match with belief and ritual as well as tradition of each locality. Lanna Tung is offered as a sacrifice to the image of Buddha, to the makers themselves and to the decreased so that they could escape from the sin they may have committed and then could go to heaven. It is also used as decoration and adornment for religious constructions and objects as well as in the celebrations e.g. in the "Poy Luang" ceremony. It is believed that Tung sacrifice will help to eliminate all evil and freak accidents that may occur as a result of sin or deceiving spirits. Besides, it is often used in superstitious rites or angel worship as well as in rituals and ceremonies, for instance, prayer ritual, life prolonging ritual, "Thang Tham Luang" (Vessantara Jataka preaching ceremony), "Poy Luang" ceremony and "Thod Kathin ceremony" (ceremony where new robe is offered to monks). Tung is another meaningful emblem of Lanna heritage that has been preserved to stay alive for the next generation.

ที่ตั้ง ช่างช่อ-ตุงล้านนา ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (Chang Chor – Tung Lanna of Wat Sri Suphan Community)

อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย