ภาพ วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล (Chai Mong Kol Temple)

เส้นทาง/หมวด

ไหว้พระนามมงคล

ประวัติความเป็นมา วัดชัยมงคล (Chai Mong Kol Temple)

ในสมัยก่อนเป็นวัดมอญ (เม็ง) มีชื่อเดิมว่าวัดมะเล่อ หรือมะเลิ่ง (แปลว่ารุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพระราชชายาดารารัศมีขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดชัยมงคล เพราะเหตุที่ว่าเป็นท่าลงเรือเจ้านายฝ่ายเหนือจะล่องเรือไปกรุงเทพฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางคนก็เรียกว่าอุปาเม็งหรือ อุปานอก เพราะถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดบุพพาราม (อุปาใน)

แต่เดิมอุโบสถของวัดตั้งอยู่ในลำน้ำริมปิงติดกับกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พอถึงฤดูน้ำหลากมีซุงไหลมาชนโบสถ์ทำให้สังฆกรรมไม่ได้ ในปี พ.ศ.2478 ครูบาดวงแก้ว จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและปลูกสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2479 จึงทำให้อุโบสถซ้อนวิหารเป็นหลังเดียวกันในปัจจุบัน

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดชัยมงคล (Chai Mong Kol Temple)

ในส่วนของวิหารเป็นทีประดิษฐานของ พระพุทธชัยมงคล รูปปางมารวิชัยก่ออิฐหรือลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นพระประธานภายในวิหาร ซึ่งจำลองแบบมาจากฝาผนังหลังด้านพระประธาน มีธรรมมาสน์เป็นไม้สักแกะสลักรูปนาค 7 เศียรซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2476 รวมถึงมีพระพุทธรูปไม้สักปางเปิดโลกที่มีอายุประมาณ 500 ปีซึ่งได้มาจากวัดกิติ

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดชัยมงคล (Chai Mong Kol Temple)

133 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653273874
ผู้ประสานงาน วัดชัยมงคล (Chai Mong Kol Temple) : พระครูปลัดสมแก้ว