ภาพ วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ (Sri Suphan Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดศรีสุพรรณ (Sri Suphan Temple)

วัดศรีสุพรรณ สร้างขี้นเมือพุทธศักราช 2043 รัฐสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงค์มังราย และทำการผูกพันธสีมาพระอุโบสถ พุทธศักราช 2052 ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ โดยสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถดังกล่าวนี้จวบถึงปัจจุบัน ในปีพ.ศ. 2537 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสปัจจุบันและชาวบ้านวัวลายได้มีโครงการบูรณะวิหารวัดศรีสุพรรณ และริเริ่มโครงการวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร โดย เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับ 12 ราศี ซึ่งเป็นลวดลายที่ถือเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของเครื่องเงินบ้านวัวลาย นำทีมโดยสล่า ไชยพร ผ่องพักตร และทำงานร่วมกับจิตรกรจากหลายชาติ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา อเมริกัน นอกจากนั้นในปีพ.ศ. 2550 เกิดศูนย์การศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ เพื่อสืบสานมรดกอัตลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลายสู่คนรุ่นใหม่ต่อไป

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดศรีสุพรรณ (Sri Suphan Temple)

อุโบสถเงินเริ่มสร้าง ในปี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากอุโบสถหลังเดิมชำรุดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณซึ่งได้สืบทอดอาชีพการทำเครื่องเงิน (คัวเงิน) และเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมจากบรรพบุรุษของตนมามากกว่า 200 ปี การสร้างอุโบสถด้วยการสลักลวดลายตามแนวประเพณีล้านนา ภายในอุโบสถแสดงถึงการเคารพสักการะในพระรัตนตรัย ภายนอกแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยบูรณาการกับมิติทางพุทธศาสนา โดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม (แทนเงิน) เงินผสมและใช้เงินบริสุทธิ์บางแห่งเพื่อความปลอดภัย จะบุและตกแต่งตั้งแต่หลังคา ผนังภายในและภายนอกทั้งหลัง ช่างที่ดำเนินการสร้างอุโบสถเงิน เฉพาะการใช้ อะลูมิเนียม เงินผสมและเงินบริสุทธิ์ สำหรับตกแต่ง เป็นช่างฝีมือพื้นบ้าน

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดศรีสุพรรณ (Sri Suphan Temple)

ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+66817641585
ผู้ประสานงาน วัดศรีสุพรรณ (Sri Suphan Temple) : พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ