ภาพ วัดธาตุคำ

วัดธาตุคำ (That Kham Temple)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา วัดธาตุคำ (That Kham Temple)

วัดธาตุคำ เดิมชื่อว่า วัดกุฏิคำ ชาวบ้านสมัยก่อนเรียกว่าวัดใหม่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกำแพงเมืองชั้นใน กับกำแพงเมื่อชั้นนอก อาณาเขตวัดเดิมกว้างขวาง ด้านหน้าวัดเป็นถนนสุริยวงษ์ซึ่งเป็นถนนออกจากประตูเชียงใหม่ อันเป็นประตูกำแพงเมืองชั้นในด้านทิศใต้ ไปสู่ประตูก้อม ซึ่งเป็นประตูเมืองกำแพงชั้นนอก เส้นทางนี้เดิมสมัยโบราณ เป็นทางสำหรับคนเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปสู่เมืองลำพูน หากพิจารณาจากพระประธานในพระอุโบสถและลักษณะการสร้างวัด คาดว่าน่าจะเป็นวัดหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น และเป็นวัดใหญ่มาก่อน ต่อมาเมื่อพม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ พระอารามแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๗ พระเจ้ากาวิละได้อพยพครัวไทเขิน ไทลื้อมาจากสิบสองปันนา และเชียงตุงมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรงจัดสรรพื้นที่ในเขตกำแพงเมืองชั้นในด้านทิศใต้ให้ตั้งถิ่นฐาน ในครั้งนั้น “เจ้าสารัมพยภูมินนรินทราเขมาธิปติราชา” เจ้าผู้ครองนครเชียงตุงก็ได้ย้ายมายังเมืองเชียงใหม่ พร้อมไพร่ฟ้าข้าไทยอีกจำนวนหนึ่ง พระอารามหลายๆ แห่งในบริเวณนั้น

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น วัดธาตุคำ (That Kham Temple)

ความพิเศษของวัดธาตุคำคือพระวิหาร และพระเจดีย์ของวัด เนื่องจากสร้างอยู่บนพูนดินสูงประมาณ ๓ เมตร ซึ่งในเมืองเชียงใหม่พบการสร้างวิหารลักษณะนี้อยู่เพียง ๒ แห่ง อีกแห่งหนึ่งคือวิหารและพระธาตุเจดีย์วัดป้านปิง พระวิหารของวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ โครงสร้างอาคารก่ออิฐถือปูน ภายในประดิษฐานพระประธานสำฤทธิ์ขนาดใหญ่ โดดเด่นจากวันอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพราะส่วนใหญ่จะหล่อพระประธานจากปูน นักประวัติศาสตร์ล้านนาจึงสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างขึ้น เพราะการจะหล่อพระสัมฤทธิ์ได้ต้องใช้กำลังทรัพย์มาก ซึ่งชาวบ้านทั่วไปคงทำไม่ได้ ด้านหลังพระวิหารมีพระเจดีย์ประธานของวัดตั้งอยู่บนพูนดินระดับความสูงเดียวกัน พระเจดีย์องค์นี้เป็นที่นับถือของชาวบ้าน และเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมงดงาม เป็นเจดีย์แบบล้านนา ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จ รองรับองค์ระฆังหกเหลี่ยม ปิดทองจังโกทั้งองค์ งดงามมาก พระธาตุองค์นี้จึงเป็นที่มาของชื่อใหม่ของวัดว่า “วัดธาตุคำ” คือวัดที่มีพระธาตุสีทองอร่าม ด้านข้างพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมล้านนาผสมรัตนโกสินทร์ เพราะตัวอาคารสูงโปร่ง ผิดแผกไปจากสถาปัตยกรรมทั่วไปของล้านนา แต่ลักษณะการตกแต่งยังเป็นแบบล้านนา หน้าบันม้าต่างไหม ประดับลวดลายวิจิตรพิสดาร

อ้างอิง

ที่ตั้ง วัดธาตุคำ (That Kham Temple)

ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย
โทร :+6653233178
ผู้ประสานงาน วัดธาตุคำ (That Kham Temple) : พระครูอดุลสีลกิตติ์