ภาพ งานเครื่องไม้จำห

งานเครื่องไม้จำหลัก จิตวิญญาณแห่งล้านนา (Wood Carving – Soul of Lanna)

เส้นทาง/หมวด

เครือข่าย เครื่องเงินวัวลายเชียงใหม่ สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมา งานเครื่องไม้จำหลัก จิตวิญญาณแห่งล้านนา (Wood Carving – Soul of Lanna)

นายวิบูลย์ มาเรือน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ: งานไม้แกะสลัก

งานเครื่องไม้จำหลัก คือ งานศิลปกรรมที่กระทำบนเนื้อไม้ ด้วยวิธีการสลัก ฉลัก หรือจำหลัก ให้เป็นรูปร่าง ลวดลาย ด้วยเครื่องมือต่างๆ เป็นงานประณีตศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่างผู้ดำเนินงานต้องมีความรู้ความชำนาญเฉพาะตัว เพราะต้องใช้ความประณีตในการถ่ายทอดรูปแบบและลวดลายลงบนวัสดุที่เป็นไม้ ด้วยการใช้เครื่องมือที่ทำจากโลหะในการแกะสลัก ดังนั้น ช่างจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในลวดลายต่างๆ เป็นอย่างดี จึงจะสามารถทำงานให้เกิดความงดงามถูกต้องได้ ในปัจจุบันมักเรียกวิธีการทำงานแบบนี้ว่า การแกะสลัก และเรียกช่างผู้ทำงานด้านนี้ว่า ช่างแกะสลัก เรียกงานศิลปกรรมทีเกี่ยวกับการแกะสลักไม้นี้ว่า เครื่องไม้จำหลัก

งานเครื่องไม้จำหลักเป็นงานศิลปกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวล้านนามาแต่โบราณ เห็นได้จากผลงานแกะสลักลวดลายประดับอาคาร สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ลวดลายหน้าบัน คันทวย ช่อฟ้า ใบระกา บานประตู เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างฝีมือชาวล้านนาที่มีการเรียนรู้ การถ่ายทอด พัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีนิยมโบราณ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติของไทย งานแกะสลักไม้ประกอบด้วย แบบภาพนูนต่ำ คือ ภาพที่มองเห็นเฉพาะหน้าตรงเท่านั้น ภาพมีลักษณะนูนขึ้นเพียงเล็กน้อยแบบภาพนูนสูง คือ เป็นภาพที่มองเห็นส่วนลึก กว้าง สูง เป็นสามมิติ บางภาพเกือบหลุดออกจากพื้นหลัง โดยการมองจากด้านตรง แบบภาพลอยตัว เกี่ยวกับงานประติมากรรมที่มองเห็นได้รอบตัว เช่น ภาพพระพุทธรูปทั้งองค์ เป็นต้น

Mr. Wiboon Mareuan Amphoe San Pa Tong, Chiang Mai Province
Expertise: Wood carving

Wood carving is the work of fine art applied on the woodworks by carving (in Thai “salak”, “chalak” or “jam lak”) into a shape or pattern with several tools. It is the intricate work that requires specific technical skills. Craftsman must have the expertise in transferring the shape and pattern onto the wooden piece by craving with metal tools. They must possess both good knowledge and understanding in each pattern in order to accomplish their work graciously and precisely. In the present, this kind of craft work is called “carving” and the artisan called “carver” while the piece of woodworks called “Kreung Mai Jam Lak” or carving woodworks.

The work of wood carving is a form of sculpture that is an important part of Lanna way of life since ancient time. It can be obviously seen in numerous wood carving masterpieces to decorate Buddhist related architecture and construction, for instance, pediment (Na Ban), corbel (Kan Thuay), gable apex (Chor Fah), ridge of a gable (Bai Raka) and door panel. These works of art show the capability of Lanna craftsmen who can learn and develop their skills and creativity for sublime artistic work which is the cultural heritage inherited from ancient tradition. It is regarded as one of the Thai national works of art. The wood carving work consists of bas-relief type, high-relief type and free-standing type. Bas-relief is a type of work that has less depth to the face and figure than it actually has and should be seen only from the front view. On the other hand, high-relief type is the 3-dimension work where we can see its depth, width and height. Some pieces look like they will jump off from the background if looking from the front view. The free-standing type can be apparently be seen from all dimensions around such as the image of the whole Buddha.

ที่ตั้ง งานเครื่องไม้จำหลัก จิตวิญญาณแห่งล้านนา (Wood Carving – Soul of Lanna)

อำเภอสันป่าตอง
จังหวัด: เชียงใหม่
ประเทศ: ไทย